این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس


خط مشی آموزش

بر این باور هستیم که تغییرات از درون شکل میگیرد و آموزش و بهسازی کارکنان اقدامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملی و حتی فراملی منجر به افزایش بهره وری و نتایج بعدی می شود، و تصمیمات مرتبط به آن ، تصمیماتی حیاتی برای رشد سازمان تلقی می گردد. چشم انداز فرایند آموزش در شرکت مبلمان شهری برنا دستیابی به "سازمانی یادگیرنده و توسعه محور" است که در آن همه در جذب دانش، نگهداری و پایش آن و ارتقاء ، توسعه دانش و مهارتهای همکاران مسئول و کوشا هستند لذا این شرکت بمنظور ارتقاء مهارت ها و توانمندی ها و شایستگی های علمی و فنی کارکنان خط مشی آموزش شرکت را طبق موارد ذیل تعیین نموده است.

1)     ارائه آموزش مبتنی بر تامین نیازهای واقعی بر اساس فاصله شایستگی شغل و شاغل و  با آینده نگری  و زمینه سازی برای تغییرات بالنده شرکت .

2)     ایجاد بستر مناسب  به منظور پرورش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و کارآمد ، از طریق برگزاری و اجرای روش های نوین و مؤثر آموزشی . 

3)     در راستای جهانی شدن ،استفاده بهینه از دانش و فن آوری روز  دنیا جهت ارائه خدمات آموزشی به کارکنان از طریق توانمندی درون و برون مرزی  صورت پذیرد. 

4)     بهبود مستمر عملکرد مدیریت آموزش از طریق پایش و اندازه گیری میزان اثر بخشی آموزش ها  از طریق ارزیابی سطح یادگیری و رفتار کارکنان بعد از دوره آموزشی طبق استانداردهای تعیین شده.

5)     تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی و فنی پیمانکاران به حد مطلوب با برنامه های مدون در ارائه  آموزش های تئوری و عملی طی سه دوره کوتاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت.

6)     استفاده از دانش خبرگان سازمان در آموزش های درون سازمانی. 

7)     ارزیابی تامین کنندگان خدمات آموزشی به منظور بهبود  خدمات  آموزشی.

8)     ارتباط با سایر شرکت ها از طریق تعامل در خدمات و تبادل دانش.