منشور اخلاقی

صنعت مبلمان شهری برنا به عنوان يکی از شرکت های تولید کننده ایرانی موظف به رعايت اصول، موازين اخلاقي، فريضة تكريم ارباب‌رجوع و جلب رضايت آحاد مشتريان با تأسي از تعاليم آسماني مي‌باشد و تحقق اين امر را به عنوان ضرورتي ‌اجتناب ‌ناپذير در مسير اهداف عاليه و مقرر سازماني و دستيابي به توسعه فضای علمی کشور عزيزمان ايران به شمار آورده و بر اساس اصل مشاركت، تمامي كاركنان خود را در اين مهم، سهيم و مسئول مي‌داند. بر همين اساس، صنعت مبلمان شهری برنا خود را متعهد ‌دانسته كه اخلاق حرفه‌اي را با لحاظ نمودن اصول مندرج در اين منشور، به نحو احسن انجام دهد .

·        خــود را فـــردي متـــعهد به انجـــــام فـــراميــن الهـــي دانســتـــه، در ايــــن مسيــــر، كمتــريـن كوتـاهي بـــه عمــل نيـــاورم.

·        با رعايت كامـــل موازين و معيـــــارهاي اخــــلاقي و قانوني ، مناسب، در رفــتار خود سيره، گفتار و منش بزرگان دين را مبناي عمل خود قرار دهم.

·        خود را در مقابل تمــــامي اشخـــــاص حقيقي و حقوقي، كه در مقام مشتري و ارباب‌رجوع با شرکت به تعامل مي پردازند، مسئول و پاسخگو بـدانم.

·        در انجــــــام امــور محــــوله با رعــايت منــــافع شرکت در جــــهت منــافع ملـي و مصـالح کشــــور عزيــزم ايـــــران كوشـــــا باشـــم.

·        با ايمــــــان به عنايات لايزال خالـــق هستي، به ارائة خــــدمات به مشتـــــريان پــــرداخته، جلب رضايت آنان را سرلوحة امور خود قرار دهــم.

·        مشتريان را سرمايه هاي واقعي شرکت تلقي نمايم و منافع شرکت را در منافع مشتريان و اهداف شرکت را در اهداف توسعه کاری جستجو كنم.

·        شعار و مبناي فعاليت من به عنوان اعضاء شرکت  ،در تمامي سطوح، كار، تلاش و پيگيري، براي دستيابي به ايراني سرافراز است.

·        در مقام خدمت، بــا خُلق و خوي نيكــــو و گشــاده رويي برخورد كرده، در نهـــــايت ادب، تواضع و دقت، وظايف محـوله را به انجام برســانم .

·        دريافت هرگونه انتقاد، نظر از سوي مشتريان را ارج نهاده، از آن بهعنوان زمينه اي سازنده در مسير ارتقاي خود و سازمان متبوع، استقبال كنم.

·        اتمام كار به معناي اقدام تلقي شده، شرح گزارش را صرفاً بعد از اتمام كار موجه خواهم دانست. نظــــــم و انـــضــــباط اداري را در محيـــــط كــاري بـــــا عمـل خــــود بــــه اثـــــبات رسـانم.

·        رعــايــت آراســــتگي ظاهــر و بــطن را رمــز مــوفقيــت به حـساب آورم.

·        از هرگونه اتلاف وقت خودداري كرده، آن را مصــــداق تضييع حقوق مشتريان به شمار خواهم آورد.

·        در بيان و انعـكاس عملكرد خود، صـــــــادقانه رفتار نموده، از هــــرگونه اقـــدامي كه من را از نيــــل به هدف والاي خود منحرف سازد، پرهيــز كنم.

·        هـمواره مصـمم باشــــم كه خدمات خـود را با كيــفيت مطلـوب و به شيــــوه اي مناسب و نــوين در اختيار مشتريان شـرکت قرار دهم.

·        اعتقاد من آن است كه همواره راه بهتر و مناسب تري براي ارائة خدمات به مشتريان وجود دارد و بهبود مستمر روش هاي انجام كار، هدف روزمره شرکت ميباشد.

·        پژوهش، تحقيق، نوآوري و خلاقيت را زمينه ساز تحقق اهداف شرکت و ضرورتي اجتناب ناپذير براي كسب موفقيت محسوب مي كنم.