این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس






منشور اخلاقی

صنعت مبلمان شهری برنا به عنوان يکی از شرکت های تولید کننده ایرانی موظف به رعايت اصول، موازين اخلاقي، فريضة تكريم ارباب‌رجوع و جلب رضايت آحاد مشتريان با تأسي از تعاليم آسماني مي‌باشد و تحقق اين امر را به عنوان ضرورتي ‌اجتناب ‌ناپذير در مسير اهداف عاليه و مقرر سازماني و دستيابي به توسعه فضای علمی کشور عزيزمان ايران به شمار آورده و بر اساس اصل مشاركت، تمامي كاركنان خود را در اين مهم، سهيم و مسئول مي‌داند. بر همين اساس، صنعت مبلمان شهری برنا خود را متعهد ‌دانسته كه اخلاق حرفه‌اي را با لحاظ نمودن اصول مندرج در اين منشور، به نحو احسن انجام دهد .

·        خــود را فـــردي متـــعهد به انجـــــام فـــراميــن الهـــي دانســتـــه، در ايــــن مسيــــر، كمتــريـن كوتـاهي بـــه عمــل نيـــاورم.

·        با رعايت كامـــل موازين و معيـــــارهاي اخــــلاقي و قانوني ، مناسب، در رفــتار خود سيره، گفتار و منش بزرگان دين را مبناي عمل خود قرار دهم.

·        خود را در مقابل تمــــامي اشخـــــاص حقيقي و حقوقي، كه در مقام مشتري و ارباب‌رجوع با شرکت به تعامل مي پردازند، مسئول و پاسخگو بـدانم.

·        در انجــــــام امــور محــــوله با رعــايت منــــافع شرکت در جــــهت منــافع ملـي و مصـالح کشــــور عزيــزم ايـــــران كوشـــــا باشـــم.

·        با ايمــــــان به عنايات لايزال خالـــق هستي، به ارائة خــــدمات به مشتـــــريان پــــرداخته، جلب رضايت آنان را سرلوحة امور خود قرار دهــم.

·        مشتريان را سرمايه هاي واقعي شرکت تلقي نمايم و منافع شرکت را در منافع مشتريان و اهداف شرکت را در اهداف توسعه کاری جستجو كنم.

·        شعار و مبناي فعاليت من به عنوان اعضاء شرکت  ،در تمامي سطوح، كار، تلاش و پيگيري، براي دستيابي به ايراني سرافراز است.

·        در مقام خدمت، بــا خُلق و خوي نيكــــو و گشــاده رويي برخورد كرده، در نهـــــايت ادب، تواضع و دقت، وظايف محـوله را به انجام برســانم .

·        دريافت هرگونه انتقاد، نظر از سوي مشتريان را ارج نهاده، از آن بهعنوان زمينه اي سازنده در مسير ارتقاي خود و سازمان متبوع، استقبال كنم.

·        اتمام كار به معناي اقدام تلقي شده، شرح گزارش را صرفاً بعد از اتمام كار موجه خواهم دانست. نظــــــم و انـــضــــباط اداري را در محيـــــط كــاري بـــــا عمـل خــــود بــــه اثـــــبات رسـانم.

·        رعــايــت آراســــتگي ظاهــر و بــطن را رمــز مــوفقيــت به حـساب آورم.

·        از هرگونه اتلاف وقت خودداري كرده، آن را مصــــداق تضييع حقوق مشتريان به شمار خواهم آورد.

·        در بيان و انعـكاس عملكرد خود، صـــــــادقانه رفتار نموده، از هــــرگونه اقـــدامي كه من را از نيــــل به هدف والاي خود منحرف سازد، پرهيــز كنم.

·        هـمواره مصـمم باشــــم كه خدمات خـود را با كيــفيت مطلـوب و به شيــــوه اي مناسب و نــوين در اختيار مشتريان شـرکت قرار دهم.

·        اعتقاد من آن است كه همواره راه بهتر و مناسب تري براي ارائة خدمات به مشتريان وجود دارد و بهبود مستمر روش هاي انجام كار، هدف روزمره شرکت ميباشد.

·        پژوهش، تحقيق، نوآوري و خلاقيت را زمينه ساز تحقق اهداف شرکت و ضرورتي اجتناب ناپذير براي كسب موفقيت محسوب مي كنم.